HZ MUHAMMED (sav)
HZ.MUHAMMED.SAV
En Son İncelemeler
· Kadın Erkek Eşitliği
· Hz. Aişe Validemizin...
· MUHARREM AYI VE AŞUR...
· DOĞRULUK ve DÜRÜSTLÜK
· BENCİLLİK ve FEDAKARLIK
· ŞEVVAL AYI ORUCU
· Namaz dinin direğidir
· Gece Yürüyüşü
· efendimiz hz.Muhamme...
· bunları biliyormuydunuz
GÜNÜN AYETI

GUNUN DUASI

GUNUN HADISI

Gazete Abonelik
HZ.MUHAMMED (SAV)

Sevgililer Sevgilisi Gul Muhammed'imizden Ayrilali gun oldu...
Kavusmamiz ise bir an meselesi...

KRONOLOJİ

KRONOLOJİ

Mekke Dönemi

569
 • Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi)
 • Sütannesi Halîme’ye verilmesi.
   
574
 • Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.
575
 
 • Annesi Âmine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hz. Muhammed’in dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.
   
577
 
 • Dedesi Adülmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi.
   
578
 
 • Amcası Ebû Tâlib ile yaptığı Suriye seyahati.
   
589
 • [?]Ficâr Savaşı’na katılması.
 • [?]Hilfü’l-fudûl Antlaşması’na katılması. 
   
594
 • Hatice’ye ait ticaret kervanının yöneticisi olarak Busrâ şehrine gitmesi.
 • Hatice ile evlenmesi. 
   
605
 • Kureyş’in Kâbe’yi tamiri sırasında Hacerülesved’in yerine konulması hususunda hakemlik yapması.
610
 
 • Hira mağarasında ilk vahyi alması; Alak sûresinin ilk beş âyetinin nüzûlü [27 [?] Ramazan).
   
613
 
 • Açık davetle emrolunması üzerine yakın akrabasını İslâm’a davet etmesi.
   
614
 • Müşriklerin zayıf müslümanlara eziyet etmeye başlaması.
615
 
 • Habeşistan’a ilk hicret.
   
616
 • Habeşistan’a ikinci hicret.
 • Hamza’nın müslüman olması.
 • Ömer’in müslüman olması; Hz. Peygamber’in ve müslümanların Dârülerkam’dan çıkmaları.
 • Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları’nın Hz. Peygamber’i korumak amacıyla Ebû Tâlib mahallesinde toplanması ve müşriklerin bunlara karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamaya başlaması.
   
619
 
 • Boykotun sona ermesi.
   
620
 • Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin vefatı (hüzün yılı).
 • Hz. Peygamber’in Sevde bint Zem‘a ile evlenmesi (Ramazan).
 • Zeyd b. Hârise ile Tâif’e gitmesi ve Mut‘im b. Adî’nin himayesinde Mekke’ye dönmesi (Şevval).
 • Hac mevsiminde Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun Akabe’de Hz. Peygamber’le görüşüp müslüman olması (Zilhicce).
   
 621
 • İsrâ ve mi‘rac hadisesi, beş vakit namazın farz kılınması (27 Receb).
 • Birinci Akabe Biatı ve Hz. Peygamber’in İslâmiyet’i öğretmesi için Mus‘ab b. Umeyr’i Medine’ye göndermesi (Zilhicce).
   
622
 
 • İkinci Akabe Biatı (Zilhicce).
   
 

Medine Dönemi

1/622
 • Müslümanların İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Medine’ye hicret etmeye başlaması (Muharrem/Temmuz).
 • Müşriklerin Dârünnedve’de toplanıp Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması (26 Safer/9 Eylül).
 • Hz. Peygamber’in Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer/9 Eylül).
 • Sevr mağarasından Medine’ye doğru yola çıkmaları (1 Rebîülevvel/13 Eylül).
 • Kubâ’ya varış (8 Rebîülevvel/20 Eylül).
 • Kubâ Mescidi’nin inşası (Rebîülevvel/Eylül).
 • Hz. Peygamber’in Kubâ’dan ayrılması ve Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırması; aynı gün Medine’ye ulaşması ve Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi (12 Rebîülevvel/24 Eylül).
 • Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması (Rebîülevvel/Eylül).
 • Namaza çağrı için ezanın teşrîi.
   
 1/623
 • Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi (muâhât) (Receb/Ocak).
 • Medine vesikasının tanzimi ve Medine hareminin sınırlarının tesbiti (Ramazan/Mart).
   
 • Savaşa izin verilmesi.
 • Hz. Hamza’nın Îs (Sîfülbahr) Seriyyesi (Ramazan/Mart).
 • Mescid-i Nebevî’nin inşasının tamamlanması (Şevval/Nisan).
 • Sa‘d b. Ebû Vakkas’ın Harrâr Seriyyesi (Zilkade/Mayıs).
 • Medine’de çarşı ve pazar yeri kurulması.
 • Mescid-i Nebevî’de Suffe’nin teşekkülü.
   
 2/623
 • Hz. Peygamber’in âşûrâ orucunu tutması ve müslümanlara da tavsiye etmesi (10 Muharrem/14 Temmuz).
 • Ebvâ (Veddân) Gazvesi (Safer/Ağustos).
 • Buvât Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
 • İlk Bedir (Sefevân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
 • Uşeyre (Zül‘uşeyre) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).
   
 2/624
 • Abdullah b. Cahş’ın kumandasındaki Batn-ı Nahle Seriyyesi (Receb/Ocak).
 • Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Mescid-i Harâm’a (Kâbe) çevrilmesi (Receb/Ocak).
 • Orucun farz kılınması (Şâban/Şubat).
 • Teravih namazının kılınmaya başlanması (1 Ramazan/26 Şubat).
 • Bedir Gazvesi (17 Ramazan/13 Mart).
 • Enfâl sûresinin nâzil olması.
 • Hz. Peygamber’in kızı Rukıyye’nin vefatı (Ramazan/Mart).
 • Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi (Ramazan/Mart).
 • İlk ramazan bayramı ve bayram namazının kılınması (1 Şevval/27 Mart).
 • Hz. Peygamber’in Hz. Âişe ile evlenmesi (Şevval/Nisan).
 • Benî Kaynuka‘ Gazvesi (Şevval/Nisan).
 • Hz. Ali ile Fâtıma’nın evlenmesi (Zilkade/Mayıs veya Zilhicce/Haziran).
 • Sevîk Gazvesi (5 Zilhicce/29 Mayıs).
 • İlk kurban bayramı (10 Zilhicce/3 Haziran).
 • Muhacirlerden Osman b. Maz‘ûn’un vefatı üzerine Cennetü’l-bakı‘in mezarlık için tahsis edilmesi (Zilhicce/Haziran).
 • Zekâtın farz kılınması.
   
 3/624
 • Hz. Osman’ın Resûl i Ekrem’in kızı Ümmü Külsûm ile evlenmesi (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
 • Kâ‘b b. Eşref’in öldürülmesi (14 Rebîülevvel/4 Eylül).
 • Zûemer (Gatafân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
 • Bahran (Benî Süleym) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).
   
 3/625
 • Hz. Peygamber’in Hafsa ile evlenmesi (Şâban/Ocak).
 • Hz. Hasan’ın doğumu (Şâban/Ocak-Şubat veya 15 Ramazan/1 Mart).
 • Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Huzeyme ile evlenmesi (Ramazan/Şubat-Mart).
   
 • Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).
 • Hamrâülesed Gazvesi (Medine’den çıkış, 8 veya 12 Şevval/24 veya 28 Mart).
   
 4/625
 • Recî‘ Vak‘ası (Mersed b. Ebû Mersed Seriyyesi) (Safer/Temmuz).
 • Bi’rimaûne Vak‘ası (Safer/Temmuz).
 • Benî Nadîr Gazvesi (Rebîülevvel/Ağustos).
 • İçkinin haram kılınışı (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
 • Hz. Peygamber’in hanımı Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı (Rebîülâhir/Ekim).
   
 4/626
 • Benî Abs heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
 • Hz. Hüseyin’in doğumu (5 Şâban/10 Ocak).
 • Hz. Peygamber’in Ümmü Seleme ile evlenmesi (Şevval/Mart-Nisan).
 • Bedrü’l-mev‘id Gazvesi (Zilkade/Nisan).
 • Hz. Ali’nin annesi Fâtıma bint Esed’in vefatı.
   
 5/626
 • Zâtürrika‘ Gazvesi ve korku namazının (salâtü’l-havf) kılınması (10 Muharrem/11 Haziran).
 • Dûmetülcendel Gazvesi (25 Rebîülevvel/24 Ağustos).
 • Medine’de ay tutulmasının gözlenmesi ve Hz. Peygamber’in husûf namazı kıldırması (Cemâziyelâhir/Kasım).
 • Müslüman olan 400 kişilik Müzeyne heyetinin Medine’ye gelmesi (Receb/Aralık).
   
 5/627
 • Benî Mustalik (Müreysi‘) Gazvesi (Şâban-Ramazan/Ocak-Şubat).
 • İfk hadisesi.
 • Hz. Peygamber’in Cüveyriye bint Hâris ile evlenmesi.
 • Medine’de nüfus sayımı yapılması (Şevval/Şubat-Mart).
 • Hendek (Ahzâb) Gazvesi (Zilkade/Nisan).
 • Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi ve evlât edinmenin yasaklanmasına dair âyetlerin (el-Ahzâb 33/4-5) nâzil olması (Zilkade/Nisan).
 • Benî Kurayza Gazvesi (Zilkade sonu/Nisan).
6/627
 
 • Benî Lihyân Gazvesi (Rebîülevvel/Temmuz).
 • Muhammed b. Mesleme’nin I. Zülkassa Seriyyesi (Rebîülâhir/Ağustos).
 • Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın II. Zülkassa Seriyyesi (Rebîülâhir sonu/Eylül).
 • Zeyd b. Hârise’nin Tarîf Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim-Kasım).
 • Zeyd b. Hârise’nin Vâdilkurâ Seriyyesi (Receb/Kasım-Aralık).
 6/628
 • Hz. Peygamber’in Abdurrahman b. Avf’ı Dûmetülcendel’e göndermesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
 • Zeyd b. Hârise’nin Medyen Seriyyesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
 • Hz. Ali’nin Fedek Seriyyesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
 • Zeyd b. Hârise’nin II. Vâdilkurâ Seriyyesi (Ramazan/Ocak-Şubat).
 • Abdullah b. Revâha’nın Hayber’e keşif amaçlı seriyyesi (Ramazan/Şubat).
 • Medine’de kuraklık yaşanması ve Hz. Peygamber’in yağmur duası yapması.
 • Güneş tutulması ve Hz. Peygamber’in küsûf namazı kılması (Şevval sonu/Mart).
 • Umre seferi (Zilkade/Mart).
 • Hz. Peygamber’in, annesi Âmine’nin Ebvâ’daki kabrini ziyaret etmesi.
 • Hudeybiye’de Kureyş’e elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın hapsedilmesi üzerine Bey‘atürrıdvân’ın yapılması (Zilkade/Mart-Nisan).
 • Hudeybiye Antlaşması (Zilhicce/Nisan).
 • Feth sûresinin nâzil olması.
 • Benî Huzâa, Benî Eslem ve Benî Huşenî heyetlerinin Medine’ye gelip  müslüman olması.
 7/628
 • Hz. Peygamber’in, Bizans ve Sâsânî imparatorları başta olmak üzere civar ülke yöneticilerine ve kabile reislerine elçiler ve İslâm’a davet mektupları göndermesi (Muharrem/Mayıs).
 • Habeş Necâşisi Ashame’nin müslüman olması.
   
 • Mısır mukavkısının çeşitli hediyelerle birlikte Mâriye’yi Hz. Peygamber’e göndermesi.
 • Ebü’l-Âs’ın müslüman olup Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb ile yeniden evlenmesi (Muharrem/Mayıs).
 • Hayber Seferi (Muharrem-Safer/Mayıs-Haziran).
 • Zeyneb bint Hâris’in Hz. Peygamber’i zehirleme teşebbüsü.
 • Hz. Peygamber’in Safiyye bint Huyey ile evlenmesi.
 • Hz. Peygamber’in sütannesi Süveybe’nin vefatı.
 • Yemen Valisi Bâzân’ın müslüman olması (Cemâziyelevvel/Eylül).
 • Vâdilkurâ Gazvesi (Cemâziyelâhir/Ekim).
 • Teymâ yahudileriyle antlaşma yapılması.
 • Hz. Ömer’in Türebe Seriyyesi (Şâban/Aralık).
 • Hz. Ebû Bekir’in Necid Seriyyesi (Şâban/Aralık).
 • Beşîr b. Sa‘d’ın Fedek  Seriyyesi (Şâban/Aralık).
 7/629
 • Galib b. Abdullah’ın Meyfaa Seriyyesi (Ramazan/Ocak).
 • Umretü’l-kazâ (Zilkade/Mart).
 • Peygamber’in Ümmü Habîbe bint Ebû Süfyân ile evlenmesi.
 • Hz. Peygamber’in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi (Zilkade/Mart).
 8/629
 • Hâlid b. Velîd, Amr b. Âs ve Osman b. Talha’nın müslüman olması (1 Safer/31 Mayıs).
 • Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in vefatı (Safer/Haziran).
 • Mûte Savaşı (Cemâziyelevvel/Eylül).
 • Amr b. Âs’ın Zâtüsselâsil Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim).
 • Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın Sîfülbahr (Habat) Seriyyesi (Receb/Kasım).
 • Benî Süleym ve Benî Gıfâr kabilelerinin müslüman olması ve Hâlid b. Velîd kumandasında Mekke fethine katılmaları.
 • Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi üzerine Ebû     Süfyân’ın barışın devamını sağlama girişiminde bulunması.
 8/630
 • Hz. Peygamber’in Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).
 • Mekke’nin fethi (20 Ramazan/11 Ocak).
 • Benî Mahzûm kabilesinin müslüman olması.
 • Hişâm b. Âs’ın Yelemlem tarafına, Hâlid b. Saîd’in Urene tarafına, Hâlid b. Velîd’in Nahle’deki Uzzâ putunu, Sa‘d b. Zeyd el-Eşhelî’nin Müşellel’deki Menât putunu, Amr b. Âs’ın Benî Hüzeyl’in Ruhât’taki Süvâ‘ putunu, Tufeyl b. Amr ed-Devsî’nin Amr b.Hümeme’nin Zülkeffeyn putunu yıkmayagönderilmesi (Ramazan/Ocak).
 • Huneyn Gazvesi (11 Şevval/1 Şubat).
 • Hâlid b. Velîd’in Benî Cezîme’yi İslâm’a davet seriyyesi (Şevval/Şubat).
 • Tâif Gazvesi (Şevval/Şubat).
 • Hz. Peygamber’in Ci‘râne’de Huneyn ganimetlerini taksim etmesi (Zilkade/Şubat).
 • Hz. Peygamber’in, yanlarından ayrıldıktan sonra ilk defa süt kız kardeşi Şeymâ ile görüşmesi.
 • Hz. Peygamber’in umre yapması (19 Zilkade/10 Mart).
 • Muhâcir b. Ebû Ümeyye’nin San‘a Seriyyesi (28 Zilkade/19 Mart).
 • Ziyâd b. Lebîd’in Hadramut Seriyyesi.
 • Amr b. Âs’ın Uman yöneticileri Ceyfer ve Abd b. Cülendâ kardeşlere elçi olarak gönderilmesi (Zilkade/Mart).
 • Alâ b. Hadramî’nin Ebû Hüreyre ile birlikte Bahreyn yöneticisi Münzir b. Sâvâ’ya elçi olarak gönderilmesi.
 • Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in doğumu (Zilhicce/Mart-Nisan).
 • Benî Sa‘lebe, Benî Sudâ’, Benî Bâhile, Benî Sümâle, Benî Cerm, Ehâbîş, Benî Ak ve Benî Hüzeyl heyetlerinin Medine’ye gelip müslüman olmaları.
 9/630
 • Hz. Peygamber’in bazı şehir ve kabilelere zekât âmilleri göndermesi (Muharrem/Nisan-Mayıs).
 • Abbâd b. Bişr’in Benî Süleym ve Benî Müzeyne’ye, Râfi‘ b. Mekîs el-Cühenî’nin Benî Cüheyne’ye, Dahhâk b. Süfyân el-Kilâbî’nin Benî Kilâb’a, Büsr b. Süfyân el-Kâ‘bî’nin Benî Kâ‘b’a, İbnü’l-Lütbiyye el-Ezdî’nin Benî Zübyân’a, Mâlik b. Nüveyre’nin Benî Hanzale b. Mâlik’e, Amr b. Âs’ın Fezâre’ye, Velîd b. Ukbe’nin Benî Müstalik’a zekat toplamak üzere gönderilmesi.
 • Uyeyne b. Hısn’ın Benî Temîm Seriyyesi ve Benî Temîm kabilesinin Medine’ye gelip müslüman olması (Muharrem/Mayıs).
 • Benî Esed’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
 • Alkame b. Mücezziz kumandasında ilk deniz seferinin düzenlenmesi (Rebîülâhir/Temmuz-Ağustos).
 • Hz. Ali’nin Tay kabilesinin putu Füls’ü tahrip etmesi.
 • Ukkâşe b. Mihsan’ın Benî Belî ve Benî Uzre’ye karşı Cinâb Seriyyesi.
 • Hz. Peygamber’in, Habeş Necâşîsi Ashame’nin vefatını haber verip gıyabî cenaze namazını kıldırması (Receb/Ekim).
 • Îlâ ve tahyîr hadisesi.
 • Tebük Gazvesi (Receb/Ekim).
 • Hâlid b. Velîd’in Dûmetülcendel lideri Ükeydir b. Abdülmelik’e karşı seriyyesi ve Hz. Peygamber’in Ükeydir ile antlaşma yapması.
 • Cerbâ, Ezruh, Maknâ, Eyle (Akabe) ve Tebük halkını temsilen heyetlerin Hz Peygamber’e gelip barış yapması.
 • Hz. Peygamber’in, Tebük’ten Dihye b. Halîfe’yi Bizans İmparatoru Herakleios’a ikinci defa İslâm’a davet mektubuyla göndermesi.
 • Hz. Peygamber’in kızı Ümmü Külsûm’un vefatı.
 • Benî Ukayl, Benî Kelb, Benî Kilâb, Benî Tücîb, Benî Gatafân, Benî Hanzale b. Mâlik, Benî Kudâa, Belî ve Benî Behrâ’dan heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olması.
 • Hıristiyan Benî Tağlib’in Medine’ye gelip antlaşma yapması.
 • Kâ‘b b. Züheyr’in müslüman olması ve Hz. Peygamber’in hırkasını ona hediye etmesi.
 • Benî Sa‘d b. Bekir kabilesinin Dımâm b. Sa‘lebe’yi elçi olarak Medine’ye      göndermesi ve müslüman olmaları.
 • Benî Cüzâm heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
 • Hz. Peygamber’in münafıklara ait Mescid-i Dırâr’ı yıktırması.
 • Himyer krallarının İslâm’a davet edilmesi ve Müslümanlığı benimsemeleri.
 • Benî Hemdân, Benî Fezâre, Benî Mürre’den ve Tâif’teki Sakıf kabilesinden bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
 • Hz. Peygamber’in Ebû Süfyân ile Mugıre b. Şu‘be’yi Lât putunu kırmaya göndermesi.
 9/631
 • Münafıkların reisi Abdullah b. Übeyy b. Selûl’ün ölümü (Zilkade/Şubat).
 • Hz. Ebû Bekir’in emîr-i hac tayin edilmesi (Zilkade- Zilhicce/Mart).
 • Tevbe sûresinin hükümlerini bildirmek üzere Hz. Ali’nin Mekke’ye gönderilmesi (Zilhicce/Mart).
 • Necran hıristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi ve Hz. Peygamber’le mübâhele yapmayı reddedip antlaşmaya varması (Zilhicce/Nisan).
 10/631
 • Hâlid b. Velîd’in Necran Seriyyesi ve Benî Hâris’ten bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Rebîülâhir/Temmuz).
 • Hz. Ali’nin Yemen Seriyyesi ve Benî Mezhic’in müslüman olması (Ramazan/Aralık).
 • Cerîr b. Abdullah’ın Zülhalesa putunu ve mâbedini yıkmaya gönderilmesi.
 • Hz. Peygamber’in Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrâil’e iki defa arzetmesi ve yirmi gün itikâfta kalması (Ramazan/Aralık).
 • Benî Ezd, Ebnâ, Benî Tay, Benî Âmir b. Sa‘saa, Benî Kinde, Benî Tücîb, Benî,  Rehaviyyîn, Benî Gafik, Benî Mehre, Benî Hanîfe, Benî Ans, Benî Murâd, Benî Abdülkays, Benî Hilâl, Benî Ruhâ ve Benî Zübeyde’den heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olmaları.
 • Müseylime’nin peygamberlik iddiasında bulunması.
 10/632
 • Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı (29 Şevval/28 Ocak).
 • Vedâ haccı için Hz. Peygamber’in Medine’den ayrılışı (26 Zilkade/23 Şubat).
 • Vedâ hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).
 • Vedâ tavafı (14 Zilhicce/12 Mart Perşembe).
 • Benî Muhârib’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Zilhicce/Mart).
 • Yemen Valisi Bâzân’ın vefatı; Hz. Peygamber’in Yemen’e on bir vali tayin etmesi.
 • Nasr sûresinin nâzil olması (Zilhicce/Mart).
 • Hz. Peygamber’in câriyesi (hanımı) Reyhâne bint Şem‘ûn’un vefatı.
 11/632
 • Medine’ye en son gelen Benî Neha‘dan bir heyetin müslüman olması (15 Muharrem/12 Nisan).
 • Üsâme b. Zeyd’in Suriye’ye gidecek orduya kumandan tayin edilmesiMayıs).
 • Hz. Peygamber’in şiddetli baş ağrısı ve humma yakalanması (27 Safer/24 Mayıs Pazar).
 • Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî’nin öldürülmesi (8 Rebîülevvel/3 Haziran).
 • Hz. Peygamber’in vefatı (13 Rebîülevvel/8 Haziran Pazartesi).
 • Hz. Peygamber’in defnedilmesi (14 Rebîülevvel/9 Haziran Salı).
   

 

Kaynak : Sonpeygamber.info

 
Gelişmiş Forum Başlıkları Bulutu
GEL YA MUHAMMED!!!, Efendimizin nüktelerinden seçmeler, Teşekkür Etmek Dinimizde Neden Önemlidir?, İsm-i Azam duasını öğretirmisin, sünnete yapışmak = 100 şehit sevabı kazanmak, CENNETE FİDANLAR DİKİNİZ, HAZRETİ MUHAMMEDİN(SAV.) HAYATI, Selam Efendim, O'nun doğduğu gün bizim için bayramdır, On Musluklu Çeşme Gibi..., Peygamberimiz (sav)’in Şemaili, AHLAKTA MÜKEMMEL ÖRNEK, efendimizin 24 saati, beni nasıl seviyorsun?, Allah için sevmek, Hz. Resûlullah'ın Vefâtından Sonrası, efendimizin konuşma şekli, Üzüntü Tasa Halinde, Guzel sozler, Salât-ı Tefriciye, Kaybolan torunlarını arayan, bir Peygamberdi (sas), Peygamberimiz (sav)'in tüm alemlere örnek olan tev, ALLAH RASULÜ (S.A.S.)'in AHLAKI VASIFLARI, İMAN KARDEŞLİĞİ, RESÜLULLAH'IN EKMEĞİ, KOKUN ALIP, www.gulmuhammedim.org, peygamberimizin üstün özellikleri, Sultanım Benim, Vedâ Hutbesi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
1366 Saldırı, Engelleme(ler)
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Üye Istatistikleri
muminka...32 Hafta


Bugün: 0
Dün: 0
Bu Hafta: 0
Bu ay: 0
Bu yil: 0
Yeni Kullanici : islambekcisi

· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1
· Toplam Üye Sayısı: 2
Günlük Ziyaretçi
Ziyaretçi : 1784886
Site2900 gündür açik
615 ziyaretçi / gün

e-mail Kayit Dagilimi
Yahoo:0 (0%)
Gmail: 0 (0%)
Hotmail: 0 (0%)
MSN: 1 (50%)
Mynet: 0 (0%)
Other: 1 (50%)


Kısa Mesajlar
Mesaj göndermeniz için üye girişi yapmış olmanız gerekmektedir.

26/02/2015 20:07
gul gul

30/01/2015 20:46
Selamlarin enguzeli uzerinize olsun muminkardeslerim

06/04/2014 19:47
Selamlarin enguzeli uzerinize olsun muminkardeslerim gul gull

14/12/2013 18:07
yeni uyelerin dikkatine sitemize uye olduktan sonra bir kac gun sonra girisinizi deneyiniz.kontrold
en sonra aktif olacaktir

24/11/2012 19:39
Sayin uyelerimiz ve ziyaretcilerimiz sitemize konu eklemek isteyen arkadaslar ariyoruz

Site Ziyaretçileri
Pazartesi45
Sali142
Çarsamba82
Persembe38
Cuma67
Cumartesi68
Pazar89
Toplam:203723
En Çok:468
Günün Ayet ve Hadis

Günün Ayeti

Günün Sozu

Günün Hadisi

Veda Hutbesi

Veda Hutbesi

Bismillahirrahmanir rahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyor um, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.

İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki

hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size iki emanet bırakıyorum ki onlara sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah Kitabı Kur'an ve O'nun peygamberinin sünnetidir.

MÜ'MİNLER!

Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.

İNSANLAR!

Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!

Sayfa oluşturulma süresi: 0.07 saniye 1,784,886 Tekil Ziyaretçi
   | Üye OL! Şifremi Unuttum?
MUMINKARDES.NET | MUMINKARDES.TK| ORUZ.NL| MAHZEMIN| AUTO-ISRA| sizin siteniz| sizin siteniz| sizin siteniz| sizin siteniz| sizin siteniz